Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|focus

Lletra/letra:

S’orienta a facilitar la vigilància d’aspectes de caràcter altament específic respecte de les qüestions principals sobre les quals hi giren les cinc iniciatives estratègiques de la fundació. A través d’un format interactiu senzill, i|focus permet als agents regionals accedir ràpidament als resultats d’intel·ligència útils per detectar nous riscos i oportunitats que afecten a la competitivitat global de les illes, en general, y a la del seu àmbit de decisió, en particular.

 

El fenomen de l'alt creixement empresarial

L’existència d’una base significativa d’empreses d’alt creixement permet apuntalar la capacitat de recuperació de l’economia, especialment a través de la generació neta d’ocupació, i agilitzar qualsevol procés de transformació que millori la resiliència regional enfront de nous xocs externs. Quina fracció del teixit empresarial balear transita, actualment, per una fase d’alt creixement? En quins sectors les noves oportunitats de negoci estan afavorint, avui, la propagació d’aquest fenomen? En quines vessants de la gestió es diferencien de la resta les unitats empresarials més dinàmiques? Enquadra i 1,2, 3... Focus!

Iniciativa estratègica: Dinàmica empresarial
Data de publicació: 27 de juny de 2019

 

La proposta de valor de l'economia blava

La formació d'importants nínxols de valor al voltant de les activitats que es vinculen directament o indirectament al medi marí obre, actualment, noves oportunitats de clusterització de l'estructura productiva regional i permet activar, al mateix temps, la palanca de la sostenibilitat ambiental a través d'un dels principals bancs de recursos naturals de les illes. Quina fracció del valor afegit regional es genera, actualment, en el marc de l'economia blava? Des de quins segments d'activitat es dóna un ús productiu a la mar? Amb quins resultats operen les empreses vinculades a l'economia blava? Enquadra i 1,2, 3... Focus!

Iniciativa estratègica: Estructura productiva i clusterització
Data de publicació: 16 d'octubre de 2019