i|clúster

Què és?

És una solució d’intel·ligència orientada a identificar i seguir les interrelacions que tenen lloc entre les diferents activitats econòmiques que integren el teixit productiu de l’arxipèlag. Aterra la proposta actual de la Comissió Europea a través d’un cluster mapping que mostra la presència i empremta territorial d’una cartera de 51 clústers, així com un radar que capta la senyal de 10 indústries emergents. La proposta inclou, també, un heatmap que marca el potencial impulsor de les activitats més vinculades a la cartera de clústers balear. S’actualitza bianualment.


Període de referencia: 2020 (actualitzat en octubre de 2021)

Què ofereix?

Una nova visió sobre les bases de coneixement productiu disponibles a l'arxipèlag recolzada en les relacions que hi ha entre activitats que són potencialment estratègiques per la seva orientació exterior, estratègia empresarial, fonaments productius, estructura i cicle de vida, massa crítica i capacitat de resiliència. Per tant, permet descobrir noves cadenes de valor o reconfigurar radicalment les cadenes de valor existents de manera connectada a les oportunitats que emanen de les megatendències globals més actuals.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores