i|talent

Què és?

És una solució d’intel·ligència orientada a mesurar i seguir els desequilibris en competències del mercat de treball de les Balears. Inclou un indicador de desajust laboral –orientat a aproximar l’escassetat de talent en trams determinats de competències– i un indicador de desajust en qualificacions –que posa xifres a la incidència de la sobrequalificació i la infraqualificació derivada de la inadequació de competències entre l’oferta i la demanda laboral–. S’actualitza anualment.


Període de referència: 2022 (actualitzat al maig de 2023)

Què ofereix?

El bagatge necessari per detectar els àmbits d’activitat i segments de l’ocupació en què l’estructura de qualificacions presenta els majors desequilibris, els quals són susceptibles d’impactar sobre la productivitat i la capacitat de resposta empresarial a les demandes del mercat, la satisfacció i oportunitats de carrera professional i ascens social dels treballadors i, en definitiva, sobre la competitivitat global de l’arxipèlag. Permet posicionar els desequilibris de les illes entre els que estan vigents a las 17 comunitats autònomes espanyoles i els països de la UE-27.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores