i|empresa

Què és?

És una base de dades interactiva orientada a caracteritzar el teixit empresarial de les Balears. Segmenta les unitats en actiu segons la mida (4 trams), l’activitat principal (17 seccions o 81 divisions no agràries i de mercat) i l’illa on s’hi situa la seu social (les 4 de l’arxipèlag). Més enllà de qüestions d’estructura, incorpora ràtios de demografia empresarial –que mesuren la natalitat, la mortalitat i la rotació d’empreses–, així com de gestió economicofinanciera –relacionades amb el seguiment de la rendibilitat, l’eficiència i l’equilibri financer a curt termini i a llarg termini–. S’actualitza anualment.


Període de referència: 2017-2021 (actualitzat el juny de 2023)

Què ofereix?

Una visió conjunta de l’estructura, la dinàmica i la gestió de les empreses de les illes que permet calibrar, entre d’altres qüestions, l’agilitat del teixit per aprofitar noves oportunitats de negoci, així com la seva actitud enfront del risc. Al mateix temps, el comportament revelat per les principals ràtios de gestió aporta informació rellevant sobre l’orientació de les estratègies empresarials que es forgen en els diferents segments i branques d’activitat, a més de la capacitat d’inversió, que va totalment lligada a la sofisticació dels processos empresarials i, en aquest sentit, a l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

Què són els nivell de vigilància?
Grans àrees d'informació que permeten monitoritzar el disseny, implantació i avaluació de directrius estratègiques de competitivitat global. Actíva'ls!
Canals disponibles
Contenidors d'informació que permeten valorar l'estat i/o impacte dels impulsors de la competitivitat global a través del quadre de comandament associat. Actíva'ls!
Què són els nivell de vigilància?
Grans contenidors d’informació que permeten monitoritzar l’aproximació estratègica cap a un sistema turístic circular tant des del punt de vista de l’acció com dels resultats. Actíva'ls!

Àmbits prioritaris d’acció (APAs)

Orienten i donen direccionalitat als esforços d’inversió, innovació i governança necessaris per planificar i implementar iniciatives, projectes i solucions circulars. Recullen els resultats de les accions plantejades fins avui.

Línies d'acció

Donen forma a l’estratègia de trànsit circular i organitzen l’aplicació concreta d’esforços en favor dels objectius previstos a cadascun dels àmbits prioritaris d’acció. Expressen on els actors regionals situen el seu major potencial d’impacte en aquests moments.

Direcció

Senyal que indica si en la darrera actualització s'avança a favor o en contra dels objectius del trànsit.

Velocitat

Senyal que indica si el ritme d'avanç fins a la darrera actualització és suficient per a aconseguir els objectius del trànsit en el termini establert.

Que mesura la distància de la frontera?

Situa el comportament de les Balears a la distribució regional de puntuacions competitives, prenent com a millor
performance (o ‘frontera’) la que correspon a la regió que computa la major puntuació.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores