Slide nosotros

Sobre nosaltres

Som una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional. La nostra missió consisteix a facilitar la presa de decisions dels actors regionals en els seus processos de reformulació estratègica i contribuir, d’aquesta manera, a l’impuls de la competitivitat global de Balears.

Com a entitat privada sense ànim de lucre, reconeixem al conjunt de la societat balear com el nostre beneficiari principal, per tal com anhelem un futur de més prosperitat per a l’arxipèlag. Naixérem i operam amb una vocació clara de permanència i l’ambició de posicionar-nos com un referent regional en la creació de valor compartit, a través d’una labor rigorosa, sistemàtica, independent i sempre alineada amb els marcs estratègics i de governança global, com l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Perseguim donar resposta als desafiaments globals actuals en clau balear. Per això, despleguem la nostra labor a través de dos vectors de treball innovadors, com són: 

  • Intel·ligència econòmica, des de la que articulem un conjunt d’operacions sistemàtiques d’anàlisi i tractament d’informació, orientades a incrementar la base de coneixement estratègic dels actors de les illes.
  • Dinàmica col·laborativa, des de la que establim canals d’intercanvi d’informació i experiència dels actors regionals, orientats a forjar visions de futur sistèmiques i noves guies per a l’acció.


Promovem valors que propicien enfocaments nous i plantejaments d’acció al servei de la competitivitat global de les Balears. Apostem, així, per:

  • Crear valor compartit, des de polítiques i pràctiques que milloren els avantatges competitius de les empreses, al mateix temps que deriven en condicions de vida més avançades per a la comunitat.
  • Forjar un lideratge positiu, obert a tots els actors que desitgin aportar propostes positives als processos de transició en què es troba immers l’arxipèlag.
Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears.
Intel·ligència econòmica per equipar la presa de decisions.
Dinàmica col·laborativa per forjar visions de futur sistèmiques.
Creació de valor compartit per reforçar la connexió entre progrés econòmic i social.
Lideratge positiu per propiciar el compromís dels actors regionals.

Estructura

Organigrama

La nostra estructura és el resultat de la nostra identitat, expressada a través de la nostra missió i valors. Així, amb la finalitat de desplegar d’una manera òptima els vectors que suporten la nostra labor, hem definit un model de governança, que guia la presa de decisions, i un model de funcions, que articula l’operativa al voltant de les nostres unitats de treball.

Organigrama

Governança

Comptem amb un model de govern i gestió multinivell de col·laboració publicoprivada que acull una massa crítica d’empreses representatives d’àmbits diferents del teixit regional, juntament amb la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i el Govern de les Illes Balears. Tots ells, en qualitat de patrons, comparteixen la mateixa vocació: contribuir des de les seves respectives àrees de treball el plantejament d’objectius estratègics i directrius d’acció orientades a l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag.

Patronat +

És l’òrgan de govern, representació i administració. Entre les seves funcions hi destaca la presa de decisions referent a les disposicions estatutàries, els pressuposts i els comptes anuals, el patrimoni fundacional i, en general, les iniciatives estratègiques que marquen la trajectòria de la institució.

Comitè executiu +

És l’òrgan que assumeix la direcció executiva. Entre les seves funcions principals hi destaca la gestió comptable, financera i documental de l’activitat.

Funcions

Comptem amb un model operatiu que guia les nostres actuacions en el compliment dels objectius marcats en el projecte fundacional. Així, a través de distintes unitats de treball que mantenen una relació de feedback permanent, desplegam els nostres vectors de treball: intel·ligència econòmica i dinàmica col·laborativa.


Direcció tècnica +

Assumeix el desenvolupament i la coordinació de les distintes unitats de treball. Les seves funcions principals consisteixen a establir directrius respecte de les iniciatives estratègiques, els plans anuals d’actuació, els vectors de treball i la difusió d’activitats.

Unitat d’intel·ligència econòmica +

S’encarrega de planificar i desplegar accions coordinades d’anàlisi, tractament i distribució d’informació estratègica, útil per a la presa de decisions dels actors de les Balears. Es tracta d’una activitat contínua i sistemàtica que respon a l’articulació d’un cercle clàssic d’intel·ligència orientat a:

  • Anticipar els punts crítics de la competitivitat global balear des d’un punt de vista de vigilància estratègica.
  • Identificar les necessitats d’informació estratègica dels actors de l’arxipèlag i desenvolupar solucions d’intel·ligència incorporables a la presa de decisions pública i privada. 
  • Orientar el plantejament de noves guies per a l’acció encaminades a avançar en les visions de futur formulades pels actors. 

Actualment, està integrada per:

Unitat d’estratègia +

S’encarrega d’orientar les actuacions de major envergadura, facilitant la fixació d’objectius i expectatives. D’aquesta manera, contribueix a assegurar que els resultats d’intel·ligència econòmica afegeixin el valor esperat tant als processos de presa de decisions empresarials com al desenvolupament de polítiques públiques. La seva activitat s’organitza en sèries de sessions, en les quals participen els membres del Patronat, així com experts convidats. Manté una relació de feedback permanent amb la Unitat d’intel·ligència econòmica i l’Àgora-Impulsa.

Àgora-Impulsa +

Aspira a connectar els actors regionals al voltant de les nostres distintes iniciatives estratègiques. Concebut com un espai d’intercanvi d’idees, diàleg i retroalimentació, s’orienta a aglutinar l’esforç dels actors de les illes en un esquema de tetrahèlix harmonitzat, perquè hi puguin contribuir amb coneixement i experiència a impulsar la competitivitat global de les Balears.

Antoni

Aglutinem massa crítica al voltant de decisions complexes amb impacte sobre la competitivitat de les Balears.

Antoni Riera Font

Antoni Riera Font és director tècnic de la Fundació Impulsa Balears i catedràtic d’Economia aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). És un reconegut expert en economia ambiental, concretament en el camp de la valoració econòmica dels serveis ambientals, amb una menció especial als impactes del canvi climàtic. Ha publicat més de 100 capítols de llibres i articles a revistes especialitzades nacionals i internacionals. Té acreditats cinc trams de productivitat investigadora i ha dirigit nombrosos projectes de recerca. 

Al llarg de la seva trajectòria, ha impulsat i dirigit la Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la gestió empresarial i el medi ambient, el Centre de Recerca Econòmica (CRE), el grup de recerca en Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT). Així mateix, ha presidit l’Associació Hispanoportuguesa de Recursos Naturals i Ambientals (AERNA). 

Des de la seva faceta docent ha promogut diversos programes de formació superior com el Màster en gestió empresarial: qualitat i medi ambient, el Màster en Economia del turisme i del medi ambient i el Màster en Economia del turisme: monitorització i avaluació. Actualment dirigeix el Programa de doctorat en Economia aplicada. És membre de diferents associacions i institucions acadèmiques i ha rebut diverses distincions professionals. 

Dotem els actors de noves solucions d'intel·ligència que eleven els resultats privats i col·lectius.

Aina M. Ripoll Penalva

Aina M. Ripoll Penalva assumeix la direcció de la Unitats d’intel·ligència de la Fundació Impulsa Balears, posició que situa les seves funcions principals en la planificació i desenvolupament d’actuacions, el disseny i l’avaluació de solucions, així com la concepció i implantació del cercle d’intel·ligència. 

Amb una trajectòria professional de dues dècades en l’àmbit de l’anàlisi econòmica, destaca la subdirecció del Centre de Recerca Econòmica (CRE), on va codirigir diverses publicacions dirigides als actors del teixit regional i va participar en nombrosos projectes i contractes d’investigació, principalment en l’àmbit del turisme. Coordinadora del ‘Llibre blanc del turisme de les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística’, ha publicat diversos articles en revistes especialitzades i ha participat en distints congressos.

Ha estat professora associada del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB), universitat on es va llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses i va cursar el Màster en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient. Així mateix, és Màster en Anàlisi Econòmica Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra, centre en el que ha seguit programes de perfeccionament en matèria d’intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica. La seva experiència en direcció de projectes està reconeguda pel Project Management Institute (PMI), a través de la certificació Project Management Professional-PMP® (ID 2868697).

Cosme Garcias Ollers

Esther Dols Puigserver

Rebecca Alemany Garre

Laura Company Montes

Ana Martínez Aguirre

Maria Rosa Frau Ginard

Actuació

Iniciatives

La nostra labor gira al voltant de cinc iniciatives estratègiques que considerem fonamentals per donar compliment a la nostra missió i contribuir, així, que els actors impulsin la competitivitat global del nostre arxipèlag.

Així les coses, a IMPULSA BALEARS prenem la iniciativa en:

Posicionament competitiu i factors crítics
Monitoritzem de manera continua els pilars de la competitivitat global de les illes i la seva repercussió sobre les rendes.
Posicionar l’arxipèlag entre les regions europees més avançades.
Estructura productiva i clusterització
Detectem oportunitats per produir a les illes nous béns i serveis, més avançats i alineats amb les tendències globals que afecten el consum i la producció.
Dotar una base productiva capaç de créixer sobre la creació de més valor.
Dinàmica empresarial
Seguim l’estructura, demografia, gestió i capacitat de reinversió del teixit balear i identifiquem el sorgiment de nous nínxols de negoci.
Reforçar el rol transformador de l’empresa com a principal generador de riquesa.
Capacitat exportadora
Avaluem les relacions comercials de les illes amb la resta del món, així com els avantatges comparatius que atresoren respecte del seu entorn competitiu.
Afavorir la presència i posició dels béns i serveis locals en el mercat global.
Activació de palanques estratègiques
Tracem vies de progrés orientades a aprofitar els actius i capacitats de l’arxipèlag i corregir els desequilibris que afecten els impulsors de la seva competitivitat.
Perseguim l’excel·lència des de la millora continua de l’eficiència i la innovació.

Programes

Definim, planifiquem i despleguem un ampli ventall d’actuacions al llarg de l’any en el marc de les nostres cinc iniciatives estratègiques. A totes les tractem per igual, en la manera que hi apliquem diferents dosis dels mateixos ingredients:

Per crear i compartir la nostra missió, valors i vectors de treball. És la nostra manera d’alinear als actors i construir un llenguatge comú enfront dels nous paradigmes de competitivitat i agendes internacionals.

Per identificar i monitoritzar la posició competitiva de les illes, a més dels seus factors crítics, en l’entramat regional europeu. És el nostre ingredient preferit per anticipar les oportunitats que venen amb les megatendències globals i els marcs estratègics que prometen un major impacte sobre la realitat balear.

Per interactuar i consensuar visions de futur sistèmiques i noves guies d’acció. És la nostra clau per accedir a l’operativa habitual dels actors de les illes, confrontar models de negoci, directrius polítiques i cobrir els gaps d’informació estratègica existents.

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores