Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|compromís

Lletra/letra:

i|compromís és una línia d’acció que persegueix fidelitzar empreses adscrites a sectors representatius del teixit regional, per tal d’aprofitar el coneixement tàcit que acumulen i incrementar, així, la massa crítica de la fundació.

Les empreses, en qualitat de patrons, despleguen les seves funcions com a membres del patronat –el principal òrgan de govern i representació de la fundació– i contribueixen al desenvolupament i consolidació del projecte fundacional, així com al sosteniment econòmic de les diferents iniciatives estratègiques.

Els patrons realitzen, així mateix, aportacions voluntàries addicionals (dineràries o en espècie) a la fundació, les quals s’orienten al sosteniment de línies d’acció específiques incloses en els plans d’actuació anuals. D’aquesta manera, s’estableixen les figures de:

Patró vigilant, en recolzament als recursos recursos que es desenvolupen i actualitzen en el marc del programa i|vigilància.

 

Patró amfitrió, en recolzament a les activitats i que es duen a terme en el marc dels programes i|sensibilització i i|transferència.