Slide patronos

Patronat

EROSKI
Imatge per defecte

Innovam en tota la nostra cadena de valor per ser més eficients i satisfer la demanda dels nostres consumidors. A IMPULSA BALEARS hi trobam un bon vehicle per avançar cap a noves propostes comercials que incideixin en l’adopció d’hàbits de consum més responsables.

Alfredo Herráez
Director territorial

Contacte

Edifici Disset, A9 

Isaac Newton s/n, ParcBit 

07121 Palma de Mallorca

Horari:

Dilluns a divendres, 

de 8.00 a 15.00 hores