Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La contribució de la indústria a la competitivitat global de les Balears

Lletra/letra:

Impulsa Balears dóna continuïtat a la col·lecció i|dossiers amb un nou número orientat a revisar la situació actual de la indústria balear, així com de les principals branques d’activitat, amb la finalitat d’avaluar el seu potencial i detectar possibles vies per assegurar la seva contribució a la millora de la competitivitat global de l’arxipèlag. L’erosió que el sector ha experimentat al llarg de les dues darreres dècades, juntament amb la cerca permanent de noves fonts de desenvolupament exigida per un entorn cada cop més global i canviant, converteixen l’exploració de la realitat industrial en una part important del bagatge que, amb finalitat estratègica, requereix la formulació d’una proposta de valor única i diferenciada amb la qual posicionar les illes a l’entramat regional europeu a la recerca d’una major prosperitat. 

Des d’aquesta perspectiva, el present i|dossiers s’adhereix al convenciment que les regions, com les Balears, troben avui la seva principal basa en els fonaments microeconòmics de la posició competitiva, fet que atorga una rellevància especial al patró d’especialització, així com al grau de sofisticació empresarial i la qualitat de l’entorn en què es duen a terme els negocis. Al mateix temps, i en sintonia amb aquesta darrera qüestió, es reconeix el caràcter horitzontal que, segons les distintes disposicions europees vigents, es confereix a la política industrial, atès que s’ha d’integrar en altres polítiques, com les relacionades amb la innovació, l’estructura empresarial, l’ocupació i la qualificació del capital humà, l’energia i el transport o la protecció ambiental, entre d’altres.

Així les coses, la realitat industrial s’ha d’abordar des d’una perspectiva integral, sobretot quan els agents regionals estan obligats, precisament, a prendre decisions des d’un enfocament sistèmic, que eludeixi les visions parcials i permeti establir directrius estratègiques transversals d’ampli abast d’acord amb les necessitats específiques del sector i les particularitats del territori. Atès que avui els reptes són diferents, la manera de procedir també és necessàriament distinta. Tan sols així és possible garantir que la indústria contribueixi a l’avanç del teixit productiu des de la diversificació especialitzada, la construcció de nous avantatges competitius i la participació dels béns i serveis a les cadenes globals de valor. Qüestions, totes aquestes, que marquen actualment les vies de progrés sobre les quals es vehicula l’impuls de la competitivitat global de les Balears.

 

 

 

 

© Fundació Impulsa Balears

i|dossiers és una publicació de la Unitat d’intel·ligència econòmica que gaudeix de la protecció dels drets de propietat intel·lectual en virtut del protocol 2 annex a la Convenció universal sobre dret d’autor. No obstant això,  certs extractes breus poden reproduir-se sense autorització amb la condició que s’esmenti la font.

Aquesta publicació i altres productes electrònics de la fundació es poden obtenir a www.impulsabalears.org, previ registre dels interessats, o sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsabalears.org.

Publicat també en castellà.

Per accedir al text complet és necessari identificar-se com a usuari registrat o registrar-se aquí.


Com citar qualsevol informació o contingut d'aquesta i|publicació:
Fundació IMPULSA BALEARS. La contribució de la indústria a la competitivitat global de les Balears. i|dossier, número 2. Desembre 2017. Disponible a: <http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/recursos/i-publicacions/i-dossiers/dossier-numero-2>