Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

El patronat d'IMPULSA BALEARS aprova el 'Pla d'actuació 2019'


El patronat de la fundació ha celebrat, avui, la darrera sessió ordinària de l’any, en el transcurs de la qual s’ha aprovat l’execució del ‘Pla d’actuació 2018’, així com la redacció del ‘Pla d’actuació 2019’. Pel que fa a aquest darrer, IMPULSA BALEARS preveu articular l’activitat al llarg del proper exercici a través de 19 línies d’activitat distintes orientades, en conjunt, a potenciar les qualitat específiques del projecte fundacional (i|vectors), assegurar l’adequació dels recursos i les dinàmiques als processos de presa de decisions dels actores regionals implicats i vincular l’experiència real dels patrons i altres referents empresarials als itineraris estratègics que emprèn la fundació.

Concretament, IMPULSA BALEARS es proposa, des del programa i|sensibilització, intensificar la realització de jornades i trobades empresarials al voltant de les iniciatives estratègiques i mantenir una presència activa en òrgans i meses d’institucions i entitats regionals. Al mateix temps, des del programa i|vigilància, destaca la monitorització de fenòmens i tendències rellevants en l’àmbit de la competitivitat turística, la digitalització, la transició energètica o l’economia circular, mentre que, des del programa i|transferència, es preveu l’articulació de nous mecanismes d’extrapolació de necessitats i captació d’informació estratègica.

Al llarg de la sessió s’ha procedit, així mateix, a ratificar el canvi de la presidència del patronat, exercida enguany per la Sra. Francina Armengol Socias, a la Sra. Carmen Planas Palou, d’acord amb l’alternança anual entre els patrons nats (Govern de les Illes Balears i CAEB) que preveuen els estatuts de la fundació. Aquest canvi entrarà en vigor el proper 23 de desembre.

 

Dilluns, 10 desembre 2018

 

Títol
Títol
Data
Data