Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS aborda el potencial competiu de les entitats sanitàries a UBES


IMPULSA BALEARS ha participat a l’assemblea anual de la Unió Balear d’Entitats Sanitàries (UBES) amb la finalitat de compartir el rol estratègic que els seus membres duen a terme en el teixit productiu de l’arxipèlag. Des dels principals paràmetres que defineixen la gestió economicofinancera del sector, el director tècnic de la fundació, Dr. Antoni Riera, ha exposat els punts forts que en matèria de rendibilitat, productivitat i equilibri financer apuntalen, actualment, la competitivitat empresarial. Des d’aquesta premissa es desprèn que la clau per transformar la base productiva de les entitats sanitàries de les illes des del manteniment d’una pauta constant de renovació dels seus actius resideix en la millora continua de l’eficiència total dels factors de producció, atès que és actualment l’única via per garantir el retorn de la inversió, així com l’incentiu a seguir innovant en nous i millors serveis.

Dimecres, 20 desembre 2017

 

Títol
Títol
Data
Data