Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La importància estratègica dels clústers a l’economia europea


L’European Cluster Observatory, pertanyent a la Comissió Europea, s’erigeix en un punt d’accés únic a la informació estadística i l’anàlisi que sustenta la identificació de clústers, així com el desenvolupament de les polítiques relacionades, en l’àmbit de la UE-28. A l’objecte de facilitar als estats membres el disseny d’estratègies d’especialització intel·ligent que permetin a les empreses desenvolupar nous avantatges competitius a través dels clústers, elabora una sèrie d’instruments orientats a identificar les interrelacions existents entre les distintes esferes productives i a determinar l’empremta territorial que tracen sobre l’entramat regional europeu.

D’acord amb aquesta vocació, la nova edició de l’European Cluster Panorama posa de manifest que un conjunt de 3.000 clústers amb una posició forta en el mercat sustenta més de 54 milions de llocs de treball i el 23% dels salaris del conjunt de l’economia. Així mateix, confirma la major capacitat de resiliència dels clústers enfront  de les oscil·lacions baixistes del cicle econòmica, en la manera que al llarg de la darrera fase recessiva la contribució a l’ocupació va incrementar sensiblement fins a assolir una quota del 45% en l’àmbit de les activitats econòmiques de caràcter comercialitzable.

European Cluster Panorama 2016

Institució

European Cluster Observatory

i|iniciativa

Clusterització i especialització productiva

Any

2016

Periodicitat

Bianual

Resum

European Cluster Panorama és un informe de publicació bianual a través del qual s’actualitza el cluster mapping europeu, així com les relacions entre les esferes productives que donen lloc a indústries emergents i la correlació que la cartera de clústers actual manté amb indicadors clau de competitivitat.

Referència bibliogràfica

Ketels, C.; Protsiv, S. European Cluster Panorama 2016. European Cluster Observatory, novembre 2016.

URL

https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory_en

PDF

https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/cluster-mapping-services/cluster-panorama_en

Diumenge, 12 març 2017

 

Títol
Títol
Data
Data