Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

IMPULSA BALEARS estima que la pèrdua de PIB s'ha desescalat en 150 milions d'euros durant les tres primeres setmanes de maig


Les illes acumulen des de l’inici de la pandèmia una pèrdua acumulada de 1.997,93 milions d’euros, un import que representa el 6,1% del producte interior brut anual

 

PALMA · La relaxació gradual de les restriccions generalitzades a la mobilitat i l’activitat, referides a les denominades ‘Fase 0’ i ‘Fase 1’ del ‘Pla de transició cap a una nova normalitat’, ha tengut una translació positiva sobre la dinàmica productiva de les Balears. En aquest sentit, la pèrdua de producte interior brut corresponent a les tres primeres setmanes del mes de maig s’ha desescalat en un total de 150 milions d’euros respecte de la pauta amb la que es va tancar el mes d’abril. Així doncs, la generació de valor està sent setmanalment un 36% inferior a la que correspondria habitualment al mes de maig, un percentatge que a finals d’abril arribà a superar el 38%.

Amb tot, les illes acumulen des de l’inici de la pandèmia una pèrdua acumulada de 1.997,93 milions d’euros, un import que representa el 6,1% del producte interior brut anual. El perfil estacional de l’activitat econòmica de l’arxipèlag, que creix a mesura que el calendari avança cap als mesos centrals de l’estiu, augmenta el cost d’oportunitat associat al reinici i les condicions operatives de l’activitat, especialment en l’àmbit del turisme. Al mateix temps, tal com assenyala Antoni Riera, director tècnic de la Fundació, “no es pot obviar que la resposta tant de l’oferta com de la demanda a l’aixecament de les restriccions és encara molt incerta, atès que tant les empreses com les famílies veuran afectades la seva capacitat d’inversió i consum anterior a aquesta crisi”.

Des d’aquesta perspectiva, és necessari, prossegueix, “situar la viabilitat empresarial entre els principals fronts d’actuació a través del quals donar una resposta integral a aquesta crisi”. En aquest sentit, tal com la Fundació va recollir a l’informe especial i|COVID, número 2, la resposta reactiva a l’emergència econòmica ha posat a disposició de les empreses recursos addicionals per fer front a la paralització total o parcial de les operacions, si bé en una segona volta “es requeriran nous recursos que acompanyin la reorientació de les unitats des de mesures de contingència econòmica pròpies d’una resposta proactiva”. En aquests moments, anuncia Riera, “estam treballant en una nova actuació orientada a abordar el risc financer amb el quals les empreses de les illes, en els seus àmbits respectius d’actuació, estan afrontant noves decisions d’endeutament i d’inversió, necessàries no tan sols per subsistir, sinó per reorientar-se”.

 

Accedeix a la i|notícia en PDF

Dilluns, 25 maig 2020

 

IMPULSA BALEARS participa en les converses de contingència d'APD


 

IMPULSA BALEARS ha participat en la jornada ‘Riscos i oportunitats que ens presenta la Covid-19’ organitzada per APD. El director tècnic de la fundació, Antoni Riera, ha compartit panell amb Sebastià Crespí, biòleg i fundador de Biolínea i Asís Fominaya, delegat territorial a les Balears y director de la unitat d’oci y turisme de March R.S. Després de revisar els escenaris econòmics derivats de la Covid-19 i el seu impacte sobre la liquiditat i la solvència empresarial, Riera ha assenyalat que «la instrumentalització de polítiques, tan reactives como proactives, en contextos d’histèresi como l’actual, requereix de marcs de col·laboració renovats entre empreses, administracions, agents intermedis i centres tecnològics, recolzats per plataformes de coneixement estratègic que facilitin la interacció regional». En aquest sentit, ha apuntat que «és necessari crear espais de participació amb els actors regionals clau, que no hem de confondre amb espais de diàleg, doncs més enllà de la suma de les reaccions individuals, es necessiten respostes sistèmiques basades en la col·laboració, que permetin dotar-nos de dos elements intangibles fonamentals per fer front als impactes derivats de pandèmia: la confiança i la creativitat»

 

Dijous, 7 maig 2020

 

IMPULSA BALEARS estima que les illes inicien la transició cap a una 'nova normalitat' amb una pèrdua acumulada del 5% del PIB anual


El procés de transició que s’inicia avui “requereix una resposta integral i adequada a les particularitats regionals que, més enllà de mesures parcials de desconfinament, permeti als actors gestionar la incertesa i minimitzar l’impacte sanitari, econòmic i social”

 

PALMA · Les Balears salden les set setmanes de restriccions generalitzades d’activitat i mobilitat amb una pèrdua acumulada de 1.640,90 milions d’euros, un import equivalent al 5% del producte interior brut anual. Cal assenyalar que el 70% d’aquesta retallada –un total de 1,148,82 milions d’euros– s’ha generat des de la Setmana Santa, moment en què l’economia regional posa tots els motors productius en marxa. Així doncs, des d’aquesta perspectiva, cal tenir en compte que, d’ara endavant, qualsevol restricció de l’activitat –ja sigui total o parcial s’amplifica d’acord amb el patró estacional del teixit econòmic balear.

En aquest context, la relaxació de les restriccions d’activitat i mobilitat aplicades fins aleshores, tal com estableix el ‘Pla de transició cap a una nova normalitat’ que entre en vigor avui en tot el territori nacional, obliga a redoblar i integrar els esforços en matèria de salut pública, viabilitat empresarial i efectivitat de la despesa pública. A aquests efectes, la Fundació proposa en el nou informe ‘Transitant cap a una ‘nova normalitat’: principals fronts d’actuació’ de la col·lecció especial i|COVID, un marc de presa de decisions que, en paraules del seu director tècnic, Antoni Riera «té molt en compte les interrelacions que hi ha entre el temps de control de l’epidèmia a les illes, el ritme d’avanç de l’epidèmia a les regions que amb les quals en hi relacionam econòmicament, les conseqüències permanents o grau d’histèresi i la coordinació amb altres zones –Espanya i la Unió Europea, principalment– pel que fa als mecanismes d’intervenció».

Atès que els impactes de la crisi motivada per la COVID-19 es distribueixen a curt, mitjà i llarg termini, en aquests moments és necessari avançar gradualment, prossegueix Riera, «des d’una primera fase d’emergència, centrada en resistir l’embat, cap a una nova fase de contingència, en què cal donar una resposta integral i adequada a les particularitats regionals que, més enllà de mesures parcials de desconfinament, permeti als actors gestionar la incertesa i minimitzar l’impacte sanitari, econòmic i social». Tal com posa de manifest el darrer i|pulsòmetre sobre l’impacte econòmic de la COVID-19, el 75,2% de les empreses de les illes estan treballant fa setmanes en l’anticipació d’escenaris, el 41,2% estan formulant plans de contingència orientats a obrir noves línies de negoci, canals de venda o mercats, mentre que el 31,5% han aprofitat per explorar noves capacitats tecnològiques i nous perfils per incorporar en el negoci.

Està clar, assenyala Riera, que «les empreses situen la seva aposta guanyadora en una combinació de mesures orientades a protegir-se i reformular-se per transitar amb èxit la crisi actual i emergir, fins i tot, de manera reforçada». De fet, la Unitat d’intel·ligència econòmica de la Fundació ja ha procedit a replanificar les seves operacions, per tal d’acompanyar els nous processos de presa de decisions que les empreses estan duent a terme per «assegurar la seva viabilitat a curt termini i garantir, al mateix temps, la seva capacitat competitivitat a mitjà i a llarg termini».

 

Accedeix a la i|notícia en PDF

Dilluns, 4 maig 2020

 

IMPULSA BALEARS participa en la trobada de 3 Salut Mental


 

IMPULSA BALEARS ha participat en la trobada online organitzada per 3 Salut Mental, resultat de l’aliança de les fundacions Gira-Sol, Es Garrover i Estel de Llevant. El director tècnic de la fundació, Antoni Riera, ha analitzat els principals impactes i respostes socioeconòmiques en el context específic de les Balears. En aquest sentit, Riera ha afirmat que «El procés de recuperació econòmica no dependrà, com en altres crisis, de la dinàmica d’inversió, si no que la salut pública condicionarà l’activitat econòmica dels propers mesos (exercicis) en gran manera». Es per això, que la recuperació ràpida en forma de V està descartada, doncs existeixen tan factors epidemiològics com econòmics sobrevinguts de la COVID-19 que obligaran a les empreses a convertir variables part dels costos fixos, així com a vigilar dels marcadors de gestió economicofinancera (rendibilitat, productivitat i equilibri financer).

 

Dimecres, 6 maig 2020

 

IMPULSA BALEARS participa en les converses online del Cercle d'Economia de Menorca


 

IMPULSA BALEARS ha participat en les converses online del Cercle d’Economia de Menorca, amb el títol ‘Menorca davant la COVID-19: de l’emergència a la contingència’. El director tècnic de la fundació, Antoni Riera, ha analitzat amb els membres del Cercle diferents escenaris que podrien marcar l’activitat econòmica durant els propers dotze o divuit mesos, període que s’estima necessari per trobar i administrar la vacuna.

En aquest context, encara que atesa la incertesa imperant sigui impossible assignar una probabilitat a cadascun dels escenaris plantejats, Riera ha assenyalat «la necessitat de transitar cap als escenaris més sostenibles en què les restriccions d'activitat i mobilitat derivades de la COVID-19 es defineixin per criteris individuals i/o zones enlloc d'aplicar restriccions de caràcter generalitzat». Amb tot, Riera ha indicat que «donada la situació epidemiològica de Menorca i les característiques geogràfiques (territori no-peninsular i fragmentat), juntament amb la baixa densitat de població de molts municipis es donen les circumstàncies per avançar en aquesta línia».

 

Dimarts, 28 abril 2020

 

Títol
Títol
Data
Data