Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

i|vigilància

Lletra/letra:

Programa per 'identificar i monitoritzar':

L'entramat regional en termes de: (i) els actius i actors generadors d’informació estratègica, coneixement i innovació; (ii) les dinàmiques de generació de rendes i les interrelacions locals; i (iii) les fortaleses i debilitats de l’estructura productiva.

El posicionament competitiu i la presència regional a les cadenes de valor global, sobretot pel que fa a: (i) els índexs i mesures de competitivitat global; (ii) les tendències globals en factors crítics; i (iii) les palanques de valor potencials.

Els factors clau per a la planificació estratègica dels àmbits definits com a àrees prioritàries d’impacte.

Les estratègies i els plans d’acció amb un impacte significatiu sobre els objectius de competitivitat global.

 

 

Plans anuals d'actuació - i|vigilància


 

V/01. Cartografia regional i entorn normatiu

Llançament de nous recursos orientats a la identificació i seguiment d’actors regionals generadors d’informació estratégica.

Identificació i seguiment de marcs estratègics desenvolupats a nivell internacional, europeu o nacional que afecten a factors crítics de la competitivitat balear.


V/02. Teixit productiu

Manteniment i ampliació de recursos orientats a detectar noves oportunitats de reespecialització productiva (i|especialització, i|clúster, i|producció).

Llançament de nous recursos d’autodiagnòstic en matèria de gestió economicofinancera. Primera incursió en i|aplicacions.


V/03. Posicionament i mercats

Actualització i ampliació de recursos orientats a mesurar la posició competitiva (i|ICG, i|posicionament), capacitat exportadora (i|exporta, i|mercats) i principals palanques estratègiques (i|palanca), com són les relacionades amb el talent (i|talent) i la sostenibilitat ambiental.

Llançament de nous recursos de vigilància contínua dels factors crítics per a l’impuls de la competitivitat global. Primera incursió en i|monitors.

Planificació de noves operacions al voltant del seguiment de megatendències globals i de la caracterització de nous mercats.

 


 

V/01. Cartografia regional

Seguiment d’actors generadors d’informació estratègica i actius de coneixement i innovació. Generació de nous recursos per identificar noves oportunitats d’interacció.


V/02. Entorn normatiu  

Identificació i seguiment de marcs estratègics desenvolupats a nivell internacional, europeu o nacional que afecten a factors crítics de la competitivitat balear.

Identificació i seguiment d’estratègies de competitivitat global duites a terme a altres regions europees. Detecció de ‘bones pràctiques’.


V/03. Teixit productiu

Manteniment i generació de nous recursos relacionats amb les oportunitats d’especialització productiva a través de la clusterització. Identificació de prioritats estratègiques regionals.  

Generació de recursos d’autodiagnòstic empresarial orientats a facilitar la presa de decisions corporatives en entorns sectorials concrets.


V/04. Posicionament i mercats

Manteniment i generació de nous recursos orientats a: (i) mesurar la posició competitiva de l’arxipèlag en l’entramat regional europeu, (ii) segmentar i prioritzar palanques clau, i (iii) determinar la presència i posició dels béns i serveis locals en la cadena global de valor.


V/05. Tendències globals

Monitorització a curt termini i alerta primerenca al voltant dels factors que tenen un impacte significatiu sobre la posició competitiva balear.

 


 

V/01. Teixit regional

Cartografia d'actors generadors d'informació estratègica i actius de coneixement i innovació.

Manteniment i generació de noves i|eines i i|publicacions relacionats amb: (i) les oportunitats d'especialització productiva i clusterització; i, (ii) el desenvolupament d'estratègies empresarials i la seva contribució a la posició competitiva regional. 


V/02. Posicionament i mercats  

Manteniment i generació de noves i|eines i i|publicacions relacionades amb la presencia i posició dels béns i serveis regionals a la cadena de valor global.

Articulació de nous recursos orientats a aprofundir en palanques estratègiques i establir vies de progrés.


V/03. Entorn normatiu 

Identificació i seguiment de marcs estratègics desenvolupats a l'àmbit internacional, així com la compilació i anàlisi de plans d'acció regionals sobre la transposició de dits marcs estratègics. 

Identificació i seguiment d'estratègies de competitivitat global i agendes de transformació productiva duts a terme a altres regions europees. 

 

 


V/01. Consolidació del coneixement de la realitat balear

Desplegament d’i|eines orientades a radiografiar l’entramat regional i identificar les fortaleses i debilitats de la seva estructura productiva.

Identificació i seguiment d’estratègies i plans d’acció que afecten a factors crítics de la competitivitat global de l’arxipèlag. 


V/02. Incremento de la masa crítica

Establiment d'un sistema de seguiment del posicionament competitiu balear en els mercats internacionals i de la presència regional a les cadenes de valor global, a través de la construcció d’índexs de competitivitat global, identificació de palanques de valor activables i anticipació de tendències globals en factors crítics.