Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

La petita-empresa empresa balear multiplica per quatre la seva rendibilitat en els darrers cinc anys


i|empresa permet constatar que la petita-empresa experimenta la recuperació de la rendibilitat més notable del teixit empresarial balear.

 

PALMA · El segment de la petita-empresa assumeix la recuperació de rendibilitat més notable del teixit balear i millora, així, la seva capacitat tant per mobilitzar noves inversions com per revisar la seva estratègia de posicioinament. Des d’i|empresa, la nova eina d’IMPULSA BALEARS orientada a aprofundir en l’estructura, dinàmica i gestió del teixit empresarial de les illes, es constata que la rendibilitat de les unitats d’entre 10 i 50 treballadors s’ha elevat fins al 12,4% en els estats comptables de 2016, el darrer exercici per al qual es disposa d’una base d’informació suficient a nivell agregat. Amb aquest percentatge, la petita-empresa aconsegueix reforçar el repunt de la rendibilitat de l’exercici anterior (9,3%) i quadruplicar l’obtingut cinc anys enrere (3,1%), al mateix temps que retalla significativament el diferencial que la separa de la rendibilitat mitjana obtinguda pel conjunt del teixit empresarial de les Balears (13,2%, 2016 vs 5,1%, 2011).

 

i|empresa revela que, al mateix temps, la mitjana-empresa i la gran-empresa s’han fet càrrec dels processos més ambiciosos de reequilibri patrimonial.

 

Si la millora de la rendibilitat és el tret més significatiu de la situació empresarial de la petita-empresa, les unitats de major dimensió han posat de manifest un esforç notable en matèria de reequilibri de balanços i millora de la capacitat financera per planificar nous projectes d’inversió.

En aquest sentit, i|empresa assigna la major rebaixa del quocient d’endeutament –o les vegades que el passiu total supera al patrimoni net– a les unitats de més de 250 treballadors (2,29, 2016 vs 3,43, 2011), seguides de les que operen amb plantilles d’entre 50 i 250 efectius laborals (2,56, 2016 vs 2,93, 2011). Aquest procés, que segueix assenyalant uns nivells de compromís financer superiors a la mitjana del teixit (2,16, 2016 vs 2,73, 2011), es completa en un escenari en què les vies d’accés al crèdit s’amplien progressivament i els tipus d’interès es mantenen en nivells històricament reduïts.

 

Accedeix a la i|notícia completa

Divendres, 13 juliol 2018

 

Títol
Títol
Data
Data