Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Coneixement compartit per a la competitivitat global de les Balears

 

 
 
 
 
 

Àgora-Impulsa

Lletra/letra:

Òrgan de transferència estratègica que, com a espai d’intercanvi d’idees, diàleg i retroalimentació, té la finalitat última de reconnectar els pols de transformació regional al voltant de les distintes iniciatives estratègiques que desplega la fundació. Per això s’orienta a aglutinar l’esforç dels agents econòmics i socials en un esquema de tetrahèlix harmonitzat, per tal que aquests puguin contribuir amb el seu coneixement i experiència a dissenyar una agenda de transformació productiva per a les Balears.

 

Formen part de l’Àgora-Impulsa:

Empreses.

Administracions públiques.

Universitats, unitats d’investigació i centres tecnològics.

Agents intermedis (associacions, sindicats, cambres, ONGs,...).

 

 

Sessions de treball - Àgora Impulsa


 

Sèrie 2016/A

• i|iniciatives: ‘Posicionament competitiu i factors crítics’

• Número de sessions: 2

• Llistat de participants

 

Sessió 2016/A/1

• Títol: ‘Compartint el nou paradigma de la competitivitat global

• Data: 11 de juliol · Durada: 120’

• Objectiu: alinear els agents de la tetrahèlix regional al voltant del repte de forjar una senda de creixement més resistent enfront de xocs externs, correctora de desequilibris estructurals i capaç d’assegurar nivells de renda més elevats des de l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag. 

• Aspectes principals: 

En què consisteix el nou paradigma de la competitivitat global? Compartim conceptes.

Per què aplicar-lo a les Balears? Compartim la situació de partida.

Com adaptar-hi la presa de decisions? Compartim receptes. 

 

Sessió 2016/A/2

• Títol: ‘De la gestió a l’estratègia: objectius, prioritats i recursos disponibles’

• Data: 27 d'octubre · Durada: 120’

 • Objectiu: aalinear la perspectiva estratègica dels agents de la tetrahèlix regional al voltant de la formulació d’una proposta de valor, única, diferenciada i sostenible en el temps que fixi objectius, estableixi prioritats i reorienti els recursos, tant públics com privats, cap a l’impuls de la competitivitat global de l’arxipèlag.

• Aspectes principals: 

En què fixar els objectius? Cercam fites comunues

On establir les prioritats? Identificam palanques estratègiques

Com orientar els recursos? Establim vies de progrés


 

Sèrie 2017/A

• i|iniciatives: ‘Clusterització i especialització productiva’

• Número de sessions: 2

• Llistat de participants

 

Sessió 2017/A/1

• Títol: ‘El rol estratègic de les organitzacions clúster

• Data: 29 de maig · Durada: 120’

• Objectiu: alinear els participants al voltant de la perspectiva clúster com a nova forma d’entendre la realitat productiva balear i abordar el rol que les organitzacions clúster són susceptibles de dur a terme com a agents efectius de transformació.  

• Aspectes principals: 

La ‘revolució clúster’: dels conceptes a l'acció

El valor de les interconnexions: qui és qui 

L'efectivitat de les organitzacions clúser: reptes i oportunitats

 

Sessió 2017/A/2

• Títol: ‘Clusteritzar per reespecialitzar: a la recerca de la intersecció’

• Data: 22 de setembre · Durada: 120’

• Objectiu: : alinear els participants en la revisió del patró d’especialització productiva balear des de les oportunitats que ofereix l’aplicació real i efectiva de la perspectiva clúster. 

• Aspectes principals: 

El rol estratègic dels ‘traded clusters’: presència i empremta territorial a les illes

El potencial de les ‘indústries emergents’: creació i reconfiguració de cadenes de valor

La definició d’entorns productius clau: la importància de treballar sobre el terreny