i|ICG
Índex de competitivitat global
Pilar 1 · Institucions
Eficiència i transparència de les administracions públiques, independència del sistema judicial, seguretat ciutadana, protecció de la propietat intel·lectual i ètica empresarial.
Pilar 2 · Estabilitat macroeconòmica
Comportament dels agregats que condicionen els equilibris bàsics de l'economia.
Pilar 3 · Infraestructures
Accés i qualitat a les infraestructures de transport, energia i telecomunicacions.
Pilar 4 · Salut
Atenció hospitalària, esperança de vida i incidència de malalties i accidents.
Pilar 5 · Educació bàsica
Competències fonamentals adquirides al nivell d'educació obligatòria.
Pilar 6 · Educació superior
Seguiment de programes d'educació universitària i formació permanent al llarg de la vida.
Pilar 7 · Eficiència del mercat de treball
Funcionament del mercat laboral en termes d'eficiència, flexibilitat i igualtat per raó de gènere.
Pilar 8 · Mida del mercat
Mercat potencial i capacitat de despesa de la població resident.
Pilar 9 · Preparació tecnològica
Accés i adopció de noves tecnologies per part de llars i empreses.
Pilar 10 · Sofisticació empresarial
Qualitat de l'entorn empresarial, clusterització i aspectes relacionats amb la cadena de valor.
Pilar 11 · Capacitat innovadora
Generació de nou coneixement i desenvolupament d'un sistema d'innovació vinculat a l'economia real.
Subíndex I
Requeriments bàsics
Subíndex II
Impulsors de l'eficiència
Subíndex III
Impulsors de la innovació
Pilar 1 · Insititucions
Indicadors:
1.1 Qualitat governamental
1.2 Efectivitat governamental
1.3 Estabilitat política
1.4 Transparència política
1.5 Control de la corrupció
1.6 Extensió de la corrupció
1.7 Existència de corrupció a les institucions nacionals i locals
1.8 Estat de dret
1.9 Rendició de comptes
1.10 Qualitat de la regulació
1.11 Eficiència del marc legal a l'hora de resoldre disputes
1.12 Eficiència del marc legal a l'hora de desafiar accions/regulacions governamentals
1.13 Drets de propietat
1.14 Protecció de la propietat intel·lectual
1.15 Índex 'Doing business'
1.16 Delinqüència organitzada
1.17 Fiabilitat dels serveis policials
1.18 Costs empresarials de la violència i la delinqüència
Pilar 2 · Estabilitat macroeconòmica
Indicadors:
2.1 Dèficit/Superàvit públic
2.2 Estalvi nacional
2.3 Inflació
2.4 Deute públic
2.5 Rendibilitat del deute públic
Pilar 3 · Infraestructures
Indicadors:
3.1 Densitat d'autopistes
3.2 Intensitat diària de trànsit aeri comercial
3.3 Qualitat de les infraestructures (transport, telefonia i energia)
3.4 Densitat de línies ferroviàries
Pilar 4 · Salut
Indicadors:
4.1 Esperança de vida
4.2 Mortalitat infantil
4.3 Incidència de malalties I (càncer)
4.4 Incidència de malalties II (infart)
4.5 Incidència de suïcidis
4.6 Víctimes en accidents de trànsit
4.7 Llits d'hospitals
Pilar 5 · Educació bàsica
Indicadors:
5.1 Competències bàsiques I (lectura)
5.2 Competències bàsiques II (matemàtiques)
5.3 Competències bàsiques III (ciències)
Pilar 6 · Educació superior
Indicadors:
6.1 Població amb estudis superiors
6.2 Aprenentatge al llarg de la vida
6.3 Abandonament escolar
6.4 Balança de gènere a l'educació superior
Pilar 7 · Eficiència del mercat de treball
Indicadors:
7.1 Taxa d'ocupació
7.2 Balanç de gènere de la taxa d'ocupació
7.3 Taxa d'atur
7.4 Taxa d'atur femenina
7.5 Balanç de gènere de la taxa d'atur
7.6 Taxa d'atur de llarga durada
7.7 Productivitat laboral
7.8 Població jovel que no estudia ni treballa (15-24 anys)
Pilar 8 · Mida del mercat
Indicadors:
8.1 Renda disponible per càpita
8.2 Mida potencial del mercat I (mesurada segons PIB)
8.3 Mida potencial del mercat II (mesurada segons població)
Pilar 9 · Preparació tecnològica
Indicadors:
9.1 Accés a banda ampla
9.2 Disponibilitat de les darreres tecnologies
9.3 Llars amb connexió a internet
9.4 Població que efectua compres en línia
9.5 Adopció tecnològica
9.6 Empreses amb connexió fixa de banda ampla
9.7 Empreses que efectuen compres en línia
9.8 Empreses que reben comandes en línia
9.9 Absorció tecnològica per part de les empreses
9.10 Absorció tecnològica i inversió estrangera directa
Pilar 10 · Sofisticació empresarial
Indicadors:
10.1 Concentració d'activitat en serveis avançats I (VAB)
10.2 Concentració d'activitat en serveis avançats II (ocupació)
10.3 Sofisticació dels processos de producció
10.4 Naturalesa de l'avantatge competitiu
10.5 Presència a la cadena de valor
10.6 Control de la distribució internacional
10.7 Estadi de desenvolupament dels clústers
Pilar 11 · Capacitat innovadora
Indicadors:
11.1 Despesa en R+D
11.2 Sol·licitud de patents
11.3 Patents en TIC
11.4 Patents en biotecnologia
11.5 Patents en alta tecnologia
11.6 Recursos humans vinculats a ciència i tecnologia
11.7 Ocupats en educació superior
11.8 Ocupats en sectors tecnològics intensius en coneixement
11.9 Concentració de treballadors en clústers d'alta tecnologia representatius
11.10 Concentració de salaris en clústers d'alta tecnologia representatius
11.11 Ocupats en sectors d'alta creativitat